Privacyverklaring

Digitale Drukte, gevestigd aan Meester Kamerplein 5 2861 SG Bergambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.digitaledrukte.nl Meester Kamerplein 5 2861 SG Bergambacht 06-15629027

Persoonsgegevens die wij verwerken
Digitale Drukte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld je aan te melden voor de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@digitaledrukte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Digitale Drukte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Digitale Drukte analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Digitale Drukte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Digitale Drukte) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Digitale Drukte bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Type persoonsgegeven
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bewaartermijn
 • 5 jaar
 • 5 jaar
 • 1 jaar
 • 1 jaar
 • 3 jaar
 • 3 jaar
 • Reden
 • Om je persoonlijk aan te kunnen spreken
 • Voor versturen van nieuwsbrief of e-mail
 • Voor het analyseren van website traffic
 • Voor het onderhouden van contact
 • Voor het analyseren van website traffic
 • Voor het analyseren van website traffic

Delen van persoonsgegevens met derden
We werken samen met andere partijen om je de beste dienstverlening te geven. Digitale Drukte deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Digitale Drukte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We werken met de volgende partijen samen:

 • Google Tag Manager en Google Analytics: via Google Tag Manager en Google Analytics worden rapportages over de website traffic gemaakt. Persoonsgegevens: IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type
 • Google Suite voor agenda en e-mail. Persoonsgegevens: voor- en achternaam en e-mailadres.
 • Mailchimp: via Mailchimp wordt de nieuwsbrief verstuurd. Hiervoor worden voor- en achternaam en e-mailadres gebruikt.
 • Akismet: Akismet houdt de reacties bij blogs vrij van spam. Als je een reactie plaatst, wordt je reactie, naam, e-mailadres, eventueel website, IP-adres, user agent, referrer en locatie verwerkt door Akismet.
 • eBoekhouden: bij een opdracht hoort ook een factuur. Je voor- en achternaam, adres en e-mailadres zijn hiervoor nodig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Digitale Drukte gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Digitale Drukte en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@digitaledrukte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Digitale Drukte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Digitale Drukte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@digitaledrukte.nl.