1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities (steeds beginnend met een hoofdletter) de volgende betekenis, zowel in enkel- als in meervoud:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Digitale Drukte, dan wel een offerte aanvraagt bij Digitale Drukte.
 2. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Digitale Drukte, kantoorhoudende en gevestigd te Bergambacht aan Meester Kamerplein 5.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die Digitale Drukte met Opdrachtgevers gesloten heeft en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Partijen: Digitale Drukte en Opdrachtgever.
 5. Producten: Alle producten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Digitale Drukte en Opdrachtgever.
 6. Vertrouwelijke informatie: alle informatie en gegevens die ieder der Partijen ontvangt van de andere Partij en die is aangeduid als vertrouwelijk of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kent of deze redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, waaronder maar niet beperkt tot technische, financiële en zakelijke informatie, gegevens- en klantenbestanden, gegevens met betrekking tot potentiële klanten of partners of voorgenomen zakelijke transacties, rapporten, handleidingen, plannen, programmatuur en –bestanden, tekeningen, know how en show how. Vertrouwelijke Informatie omvat niet die informatie reeds in de openbaarheid is gebracht, reeds in het bezit was van de ene Partij voordat zij die van de andere Partij ontving.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door Digitale Drukte met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en voorts op elke door Digitale Drukte uitgebrachte offerte, waaronder maar niet beperkt tot Overeenkomsten en offertes voor Diensten en Producten op het gebied van online marketing.
 2. De toepasselijkheid van eventueel inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze door Digitale Drukte en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan geldt tussen Partijen een bepaling die zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en wel geldig is.

 3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven door Digitale Drukte zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven door Digitale Drukte blijven veertien (14) dagen geldig na de datum waarop zij zijn uitgebracht, tenzij een andere termijn in de offertes, aanbiedingen en prijsopgaven is vermeld. Door ondertekening van de offerte binnen de geldende termijn door Opdrachtgever komt een Overeenkomst tot stand nadat Digitale Drukte de ontvangst van de ondertekende offerte schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft genomen met de werkzaamheden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digitale Drukte niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Digitale Drukte kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst te allen tijde aan een derde overdragen.
 5. Zonder schriftelijke toestemming van Digitale Drukte is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen van de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

 4. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. De door Digitale Drukte gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Digitale Drukte is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen in prijzen en tarieven worden door Digitale Drukte minimaal 30 dagen voor de prijswijziging schriftelijk bekendgemaakt aan Opdrachtgever.

5. Levering en levertijd

Door Digitale Drukte opgegeven levertermijnen worden zoveel als mogelijk in acht genomen, maar zijn slechts indicatief en gelden dus niet als voor de voldoening bepaalde termijnen als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Digitale Drukte zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk daartoe na afloop van de overeengekomen levertermijn, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming door Opdrachtgever is gegund die onbenut is verstreken, door Opdrachtgever in gebreke is gesteld.

 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en op een door Digitale Drukte aangegeven wijze. Indien geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een termijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Aan Opdrachtgever komt geen recht tot opschorting van de betaling of verrekening toe. Bezwaren tegen het gefactureerde bedrag schorten de betalingsverplichting uitdrukkelijk niet op.
 4. Betalingen van Opdrachtgever strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door Digitale Drukte gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en tenslotte van eventueel door Digitale Drukte geleden schade en worden daarna pas in de mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanmaning, van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente op het openstaande bedrag en de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten welke worden berekend conform het Besluit normering incassokosten, met een minimum van € 50,–.
 6. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van, of krijgt het gebruiksrecht op, de geleverde Producten en/of Diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn (betalings)verplichtingen uit enige Overeenkomst, waaronder ook wordt verstaan: schadevergoeding, kosten en rente, jegens Digitale Drukte heeft voldaan.

 7. Wijziging en meerwerk

 1. Indien Digitale Drukte op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Digitale Drukte. Digitale Drukte is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek van Opdrachtgever te voldoen en Digitale Drukte kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, de overeengekomen termijnen, de met de werkzaamheden gemoeide kosten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Digitale Drukte, kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover tussen Partijen een vaste prijs is afgesproken, zal Digitale Drukte Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

 8. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Digitale Drukte zal zich inspannen om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Digitale Drukte kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt. Indien de Overeenkomst de levering van Diensten inhoudt, dan draagt zij slechts het karakter van een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Digitale Drukte het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Digitale Drukte de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Indien door Digitale Drukte of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Digitale Drukte in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Digitale Drukte is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden in de nakoming van de Overeenkomst indien door Opdrachtgever, mondeling, schriftelijk of in enig andere vorm goedkeuring is afgegeven.

9. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde informatie, gegevens en/of materialen waarvan Digitale Drukte aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Digitale Drukte worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en/of materialen niet tijdig en/of niet volledig aan Digitale Drukte zijn verstrekt, heeft Digitale Drukte het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Digitale Drukte voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Opdrachtgever.

10. Duur Overeenkomst en opzegging

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de opzegging van de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de Overeenkomst. Indien geen opzegging plaatsvindt binnen de hiervoor genoemde termijn, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.
 2. Indien de Overeenkomst gezien de aard en inhoud daarvan niet eindigt door volbrenging van de overeengekomen Dienst en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze in onderling overleg met wederzijdse instemming door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Buiten de gevallen geregeld in dit artikel kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet opzeggen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Onverminderd het overig in de algemene voorwaarden bepaalde zullen Partijen ten gevolge van een opzegging van de Overeenkomst nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

11. Ontbinding & opschorting

 1. Onverminderd de overige rechten van Digitale Drukte is Digitale Drukte zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
  a) derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan Producten en/of Diensten die door Digitale Drukte onderhouden worden
  b) Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Digitale Drukte uit de Overeenkomst voldoet, ook indien dit niet aan Opdrachtgever toe te rekenen is
  c) Digitale Drukte omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen
  d) Indien behoorlijke nakoming door Digitale Drukte (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet aan Digitale Drukte zijn toe te rekenen
  e) Opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of onder curatele is gesteld, dan wel een verzoek daartoe is ingediend
  f) Het bedrijf van Opdrachtgever of de zeggenschap over het bedrijf van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, wordt overgedragen aan een derde of wanneer Opdrachtgever fuseert met een derde.
 2. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12. Copyright

 1. Het eigendom van door Digitale Drukte verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Digitale Drukte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Digitale Drukte hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Digitale Drukte gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Digitale Drukte behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen Vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Digitale Drukte vervaardigde gegevens en/of materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Digitale Drukte niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
 4. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch de Opdrachtgever noch Digitale Drukte jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

13. Aansprakelijkheid & vrijwaring

 1. Indien aansprakelijkheid bij Digitale Drukte wordt vastgesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de eventueel toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering in lid 1 van dit artikel plaatsvindt, of in het geval een ter zake dienende verzekering ontbreekt, is de aansprakelijkheid van Digitale Drukte beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor zes (6) maanden.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Digitale Drukte voor immateriële schade en indirecte schade waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gemiste besparingen, schade wegens gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart Digitale Drukte tevens tegen aanspraken van derden in dit verband.
 4. Voor zover Digitale Drukte aansprakelijk is, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  · redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze schade aan Digitale Drukte kan worden toegerekend; en/of
  · redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Digitale Drukte aan de overeenkomst te laten beantwoorden; en/of
  · redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze bepaling.
 5. Digitale Drukte is niet aansprakelijk voor schade doordat Digitale Drukte is uitgegaan van door de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of door opdracht verstrekte of voorgeschreven programmatuur en materiaal.
 6. Digitale Drukte is niet aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever en/of door derden wordt toegebracht aan de door Digitale Drukte geleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 7. Digitale Drukte is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen, zoals storingen, bij een hostingprovider, internetbrowser, domeinregistrant, netwerkexploitant en of andere telecommunicatienetwerken waarop Digitale Drukte geen invloed kan uitoefenen.
 8. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Digitale Drukte wegens een tekortkoming in haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts, indien de opdrachtgever Digitale Drukte binnen veertien (14) dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Digitale Drukte een redelijke termijn van veertien (14) dagen voor herstel of nakoming wordt gegund en Digitale Drukte na ommekomst van die termijn blijft tekortschieten.
 9. De vermeende aansprakelijkheid van Digitale Drukte schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Aan Opdrachtgever komt geen recht op verrekening toe.
 10. Het bepaalde in dit artikel is tevens van toepassing op personen in dienst van Digitale Drukte, dan wel personen, die door Digitale Drukte zijn aangesteld voor het verzorgen van de Diensten en/of Producten aan Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst.
 11. Opdrachtgever is verplicht om Digitale Drukte te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van door Opdrachtgever ingeschakelde derden tot schadevergoeding jegens Digitale Drukte ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst. Voorts is Opdrachtgever verplicht om Digitale Drukte te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van door Opdrachtgever ingeschakelde derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Opdrachtgever van de door Digitale Drukte geleverde Producten en/of verrichte Diensten.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan, dan wel nadat Opdrachtgever redelijkerwijze bekend kon zijn met de door haar gestelde schade, schriftelijk aan Digitale Drukte meldt.

14. Overmacht

 1. De gehoudenheid van Digitale Drukte om haar verplichtingen na te komen tegen Opdrachtgever wordt opgeschort gedurende de tijd dat zij wegens overmacht niet kan nakomen. Gelijk aan het onvermogen om na te komen staat de situatie waarin de nakoming ernstig wordt belemmerd.
 2. Overmacht betekent elke voor Digitale Drukte van buiten komende oorzaak, waaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de volgende omstandigheden: overmacht van leveranciers van Digitale Drukte, het niet nakomen van verplichtingen van leveranciers van Digitale Drukte, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Digitale Drukte is voorgeschreven, het niet nakomen van verplichtingen van door Digitale Drukte ingeschakelde derden, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, storing bij hostingprovider, elektriciteitsstoring, staking, algemene vervoersproblemen, onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden.
 3. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Digitale Drukte geconcludeerd wordt dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is doordat de overmacht situatie niet van tijdelijke aard is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde Diensten en/of Producten door Digitale Drukte aan Opdrachtgever tot aan het moment van overmacht zullen door Opdrachtgever moeten worden betaald.

15. Reclame & kortere verjaringstermijn

 1. Indien Opdrachtgever van mening is dat door een Digitale Drukte geleverd Product of Dienst niet voldoet aan hetgeen Partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Digitale Drukte daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, dan wel veertien (14) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming, op straffe van verval van iedere aanspraak rechten. Na verloop van genoemde termijnen zullen Producten en Diensten geacht worden in goede staat door Opdrachtgever te zijn ontvangen.
 2. Reclame schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. Aan de Opdrachtgever komt geen recht tot opschorting of verrekening toe.
 3. Onverminderd hetgeen in dit artikel is bepaald, kunnen alle juridische stappen van Opdrachtgever jegens Digitale Drukte ongeacht of deze op een Overeenkomst of een wet zijn gebaseerd, worden genomen gedurende één jaar na het moment waarop de verjaringstermijn volgens de Nederlandse wettelijke regels is begonnen. Na afloop van één jaar verjaren alle juridische stappen.

16. Referentie

 1. Opdrachtgever verleent aan Digitale Drukte een gebruiksrecht om haar handelsnaam, merk en/of logo te gebruiken en te verwijzen naar de geleverde Diensten en/of Producten ten behoeve van haar promotie en als referentie, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Digitale Drukte behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Digitale Drukte te plaatsen op een door Digitale Drukte aan Opdrachtgever geleverde website, tenzij nadrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen.

17. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Partijen zullen redelijke maatregelen treffen met betrekking tot werknemers, ingeschakelde hulppersonen of derden teneinde de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie te waarborgen. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na het einde van de Overeenkomst van kracht.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Digitale Drukte gehouden is Vertrouwelijke informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden te verstrekken, dan is Digitale Drukte niet gehouden tot schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

18. Voorbehoud van eigendom en rechten

 1. Alle aan Opdrachtgever geleverde Producten en/of Diensten blijven eigendom van Digitale Drukte totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Digitale Drukte op grond van enige Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten, rente en dergelijke, volledig aan Digitale Drukte zijn voldaan.
 2. Digitale Drukte heeft het recht geleverde Producten en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Digitale Drukte niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Digitale Drukte zal Opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Digitale Drukte kan worden verlangd.

19. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Digitale Drukte behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

20. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Indien Digitale Drukte dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Digitale Drukte desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Digitale Drukte voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Digitale Drukte toegerekend moeten worden.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Digitale Drukte verleende Dienst worden verwerkt, liggen uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Digitale Drukte voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Digitale Drukte tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde van ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Digitale Drukte en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, welke voortvloeien uit, of samenhangen met Overeenkomsten tussen Digitale Drukte en Opdrachtgever.